Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400)

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 
Osoba, która utraciła dowód osobisty lub uszkodziła dowód osobisty w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, jest zobowiązana:

  • niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną
  • niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego do dowolnego organu gminy.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  • uszkodzony dowód osobisty – tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • osobiście lub za pomocą poczty lub telefaksu w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014 poz. 1114 - tekst jednolity), w organie gminy, który wydał dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki

Opłata

Bez opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwaga

Więcej informacji na temat dowodu osobistego można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod
 
„Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (osobiście) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).”

W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator
 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się pisemne zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 
Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenie wydaje się na żądanie.
 
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej. Może również bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego.
 
Osoba posiadająca polski dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego