Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Podstawa prawna

art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tekst jednolity z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24. 06. 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 tj. z późn.zm)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego / użytkowego
  • Załączniki:
  • odpis z ksiegi wieczystej
  • rzuty odpowiednich kondygnacji budynku z zaznaczonym obrysem lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi,
  • wyrys z mapy zasadniczej 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem lokali i pomieszczeń przynależnych.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Opłaty

Opłata skarbowa:

za zaświadczenie - 17,00 zł.

opłatę skarbową należy uiścić z chwilą złożenia wniosku (opłaty można dokonać w kasie lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Dochodów Budżetowych PEKAO S.A Oddział w Bielsku-Białej nr konta:86 1240 6960 2735 0555 5555 5555)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska - Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5 – Urbanistyka i Architektura.). Odwołanie dotyczy decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia.

Opłata skarbowa

za podanie - brak

za każdy załącznik -brak

Jednostka odpowiedzialna