Regulamin

Regulamin przyznawania karty „Rodzina +”

 1. W ramach „Programu Rodzina Plus” karty „Rodzina+” otrzymują rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze (rodzinne domy dziecka). Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną kartę „Rodzina+” polegają na przyznawaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.
 2. Wprowadza się koordynację i promocję systemu ulg, stosowanych przez:
  1. jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury Miasta Bielska-Białej,
  2. jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta i wyrażające chęć włączenia się do przedsięwzięcia,
  3. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyrażających chęć włączenia się do przedsięwzięcia, - zwanych dalej „Podmiotami”.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. karta „Rodzina +” - karta uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez Podmioty,
  2. rodzina wielodzietna - rodzina składająca się z rodziców/rodzica/małżonka rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkała na terenie Miasta Bielska-Białej,
  3.  rodzina zastępcza (rodzinny dom dziecka) - forma opieki nad dzieckiem/dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej, w skład której wchodzą:
   1. osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej,
   2. dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka prawna, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
   3. dzieci biologiczne osób/osoby będących/ej rodziną zastępczą, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
   4. w przypadku, gdy rodziną zastępczą jest jedna osoba pozostająca w związku małżeńskim, również współmałżonek tej osoby - zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej,
  4. osoba zamieszkała na terenie Miasta Bielska-Białej:
   1. posiadająca zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy,
   2. w przypadku braku zameldowania o którym mowa w lit. a) potwierdzeniem zamieszkania na terenie Miasta Bielska-Białej będzie okazanie jednego z poniższych dokumentów:
    1. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    2. rocznej deklaracji rozliczeniowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, za rok ubiegły, z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej;
  5. okres ważności karty - okres w którym posiadacz karty „Rodzina+” może korzystać z ulg i zwolnień oferowanych przez Podmioty; rozpoczyna się on 1 października roku w trakcie którego złożono wniosek o wydanie karty „Rodzina+”, a kończy się 30 września roku następnego.
 4. Kartę „Rodzina +” będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej (rodzinnego domu dziecka).
 5. Karty „Rodzina +” są imienne, posiadają termin ważności, unikalny numer karty, kod kreskowy oraz hologram.
 6. W celu otrzymania kart „Rodzina +” dla uprawnionych członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Kartę „Rodzina +” wydaje się na okres:
  1. członkom rodziny posiadającym zameldowanie na pobyt stały na terenie Miasta Bielska-Białej – jednorazowo maksymalnie na 5 kolejnych okresów ważności karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Regulaminu,
  2. członkom rodzin posiadającym zameldowanie na pobyt czasowy na terenie Miasta Bielsko-Biała – na czas zameldowania, nie dłużej jednak niż jednorazowo na 5 kolejnych okresów ważności karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Regulaminu,
  3. dziecku powyżej 18. roku życia – do dnia 30 września kolejnego roku kontynuacji nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
  4. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, nie dłużej jednak niż jednorazowo na 5 kolejnych okresów ważności karty, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Regulaminu,
  5. osobie powyżej 18. roku życia, przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – do dnia 30 września kolejnego roku kontynuacji nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
  6. członkom rodzin, którzy miejsce zamieszkania na terenie Miasta Bielska-Białej potwierdzają w sposób określony w pkt 3 ppkt 4 lit. b niniejszego Regulaminu – do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.
 8. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +”, karta ważna będzie od dnia jej wydania do końca okresu na jaki została przedłużona, nie dłużej jednak niż przez 5 kolejnych okresów ważności karty.
 9. Wniosek o przedłużenie terminu ważność karty „Rodzina +” można złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy przed końcem dotychczasowego terminu ważności karty.
 10. Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności karty „Rodzina +” którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wniosek ten rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 11. Karta „Rodzina +” ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci nieposiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta „Rodzina +” ważna jest wraz z kartą „Rodzina +” rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość.
 12. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina +” osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego złożenia pisemnego zawiadomienia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wraz z prośbą o wydanie duplikatu karty „Rodzina +”.