Wydziały - REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY
REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY
 
 
Podstawa prawna
 
- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U z 2006r Nr 156 Nr 1118 z późn. zm.) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r nr 108 Poz. 953 tekst jednolity z późn. zm)
 
Jednostka odpowiedzialna
 
Wydział Urbanistyki i Architektury
 
 
Wymagane dokumenty
 
 
wniosek o zarejestrowanie dziennika
 
 
dziennik budowy formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów podwójne - oryginał i kopia
 
 
oryginał lub uwierzytelniona kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
 
 
upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową w wys. 17,00 zł
 
Termin załatwienia sprawy
 
 
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku
 
Opłaty
 
 
Rejestracja dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej
 
Tryb odwoławczy
 
 
odwołanie nie przysługuje
 
Uwagi
 
 
Zarejestrowanie kolejnego tomu dziennika budowy wymaga przedłożenia do wglądu poprzedniego tomu dziennika wraz z wpisem kierownika budowy o jego kontynuacji w kolejnym tomie
 
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót